Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre maloobchodných spotrebiteľov

1. Úvodné ustanovenie

ITYS, s.r.o. vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovarov v e-shope na stránkach www.itys.sk (ďalej ako „predávajúci“).

2. Zodpovednosť za vady tovaru

2.1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

2.4. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

2.5. Ak sa vada prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za vadu, ktorá existovala už pri predaji, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

3. Záručná doba

3.1 Dĺžka záručnej doby

3.1.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.1.2. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.

3.1.3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môže byť záručná doba určená dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom zároveň určí podmienky a rozsah tejto záruky.

3.1.4. Ak je vydaný záručný list, predávajúci ho riadne vyplní a potvrdí. Záručný list musí obsahovať: obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

3.2 Začiatok plynutia záručnej doby

3.2.1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

3.2.2. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

3.2.3. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3.2.4. Ak sa vybaví reklamácia opravou, nie je doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, do záručnej doby započítaná.

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Určenou osobou je osoba oprávnená výrobcom na vymáhanie záručných opráv.

4.2 Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

4.3 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

– do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby,

– pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe, t.j. ešte pred odchodom z pokladničnej zóny.

4.4. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe, záručný list (ak bol k predanej veci vydaný). Originálny obal výrobku kupujúci predloží, len ak je to možné.

5. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

5.1 Prijatie reklamácie

Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v bode 6. tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5.2 Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:

a/ ihneď,

b/ do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie – v zložitých prípadoch,

c/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie – v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku.

5.3 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví v nasledovných lehotách:

a/ ihneď,

b/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie – v odôvodnených prípadoch.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5.4 Podmienky vybavenia reklamácie jej zamietnutím

5.4.1. ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru

a/ predávajúci môže zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia výrobku (ak sa nejedná o vady podľa bodu 2.4. tohto reklamačného poriadku),

b/ ak chce predávajúci zamietnuť reklamáciu, musí reklamovaný výrobok zaslať na odborné posúdenie. Zamietnuť reklamáciu môže predávajúci vtedy, keď sa na základe tohto odborného posúdenia preukáže, že je na zamietnutie reklamácie dôvod.

c/ počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku znáša náklady za odborné posúdenie vždy predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a bez ohľadu na osobu, ktorá posúdenie vykonala.

5.4.2 ak kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru

a/ predávajúci môže zamietnuť reklamáciu aj bez odborného posúdenia výrobku,

b/ predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie,

c/ náklady za odborné posúdenie sa uhrádzajú nasledovne:

ca/ ak kupujúci zašle výrobok záručnému servisu, ktorý určil výrobca, náklady hradí predávajúci vždy, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia,

cb/ ak kupujúci zašle výrobok skúšobni alebo znalcovi, náklady hradí predávajúci len vtedy, keď sa odborným posúdením preukáže jeho zodpovednosť; vtedy musí predávajúci uznať znova uplatnenú reklamáciu kupujúcim a náklady uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie.

6. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

6.1 Pri odstrániteľných vadách

má kupujúci nárok na :

6.1.1 bezplatné odstránenie vady – predávajúci je povinný vadu odstrániť vykonaním záručnej opravy takým spôsobom, aby vada bola bezplatne, riadne a včas odstránená tak aby tovar nebol v dôsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnotený (vzhľadovo, funkciou, kvalitou),

6.1.2 výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti; Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru je podmienené tým, že:

– výmena je možná,

– predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.2. Pri neodstrániteľných vadách

6.2.1 Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak:

a) vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru potravinárskeho charakteru,

b) ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že:

– po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne,

– ak ide o väčší počet vád, t.j. ak sa na tovare v dobe uplatnenia nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád,

c) ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie;

6.2.2 Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci nárok na:

a) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád,

b) odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru,

c) primeranú zľavu z ceny, ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať.

7. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.3.2023.

Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok pre veľkoobchodných klientov

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb tovaru, ktorých reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia


1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v prevádzkach spoločnosti ITYS, s.r.o., so sídlom Malinová č. 357, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36340669.

2. To, že bol zákazník oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami a že k týmto pristupuje, potvrdzuje zákazník podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.

3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona viditeľne umiestnený v každej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej sa predávajú tovary spotrebiteľovi, alebo sa poskytujú služby spotrebiteľovi.

5. Termín „zákazník“ alebo „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti.

6. Termín „predávajúci“ označuje podnikateľa uvedeného v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku.

Článok 2.
Nárok na uplatnenie záruky


1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru alebo v čase montáže tovaru.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci bude neskôr reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru , záručného listu a dokladu o zaplatení spolu s dodacím listom.

6. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8. V prípade, ak je možné reklamovaný tovar doniesť, je kupujúci povinný reklamovaný tovar doniesť predávajúcemu na vlastné náklady a zároveň kupujúci je povinný reklamovaný tovar odniesť.

9. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu chýb tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

10. Predávajúci rozhodne o opodstatnenosti reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby (napríklad ak je potrebná expertíza výrobcu tovaru). Vybavenie reklamácie však nebude trvať viac ako 30 dní.

11. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácií tovaru v ktorom je zákazník povinný presne označiť chybu tovaru.

12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný a obdobný so zrovnateľnými technickými parametrami.

14. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávajúcich za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok 3.
Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) stratou pokladničného dokladu, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním a obsluhou,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) neodborným zásahom,
j) zásahom k tomu neoprávnenej osoby,
k) poškodením tovaru,
l) násilným poškodením tovaru

Článok 4.
Dĺžka záruky


1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa zakúpenia tovaru alebo od splatnosti kúpnej ceny a povinnosti prevziať tovar podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za chybu , pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5. Pri použitých veciach je záručná doba podľa dohody.

6. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v tomto článku, pričom podmienky a rozsah záruky určí v záručnom liste.

Článok 5.
Cenník opráv


1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

2. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 15,-€.

3. V prípade nutnosti využiť expertízu výrobcu na zistenie chýb tovaru (alebo akúkoľvek inú odbornú expertízu), je kupujúci povinný zaplatiť preddavok určený predávajúcemu na expertízu. V prípade, ak sa ukáže že expertíza bola oprávnená, predávajúci vráti kupujúcemu preddavok na expertízu.

Článok 6.
Spôsob vykonania reklamácie


1. Pokiaľ sa jedná o chybu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci chybu odstráni a to bez zbytočného odkladu, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení za nový.

2. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
b) uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

3. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však kupujúci zvolí niektoré z tu uvedených práv nemôže už spätne toto svoje jednostranné rozhodnutie zmeniť.

5. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu chyby uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie (spôsobom uvedeným vyššie v bode 3. článku 5) v prípade, že popis chyby bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

6. Predávajúci je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho.

2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, podpísaním dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.