Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

Reklamačný poriadok

Platný od 1.3.2018

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb tovaru, ktorých reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia


1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v prevádzkach spoločnosti ITYS, s.r.o., so sídlom Malinová č. 357, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36340669.

2. To, že bol zákazník oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami a že k týmto pristupuje, potvrdzuje zákazník podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.

3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona viditeľne umiestnený v každej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej sa predávajú tovary spotrebiteľovi, alebo sa poskytujú služby spotrebiteľovi.

5. Termín „zákazník“ alebo „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti.

6. Termín „predávajúci“ označuje podnikateľa uvedeného v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku.

Článok 2.
Nárok na uplatnenie záruky


1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru alebo v čase montáže tovaru.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci bude neskôr reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru , záručného listu a dokladu o zaplatení spolu s dodacím listom.

6. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8. V prípade, ak je možné reklamovaný tovar doniesť, je kupujúci povinný reklamovaný tovar doniesť predávajúcemu na vlastné náklady a zároveň kupujúci je povinný reklamovaný tovar odniesť.

9. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu chýb tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

10. Predávajúci rozhodne o opodstatnenosti reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby (napríklad ak je potrebná expertíza výrobcu tovaru). Vybavenie reklamácie však nebude trvať viac ako 30 dní.

11. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácií tovaru v ktorom je zákazník povinný presne označiť chybu tovaru.

12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný a obdobný so zrovnateľnými technickými parametrami.

14. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávajúcich za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok 3.
Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) stratou pokladničného dokladu, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním a obsluhou,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) neodborným zásahom,
j) zásahom k tomu neoprávnenej osoby,
k) poškodením tovaru,
l) násilným poškodením tovaru

Článok 4.
Dĺžka záruky


1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa zakúpenia tovaru alebo od splatnosti kúpnej ceny a povinnosti prevziať tovar podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za chybu , pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5. Pri použitých veciach je záručná doba podľa dohody.

6. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v tomto článku, pričom podmienky a rozsah záruky určí v záručnom liste.

Článok 5.
Cenník opráv


1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

2. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 15,-€.

3. V prípade nutnosti využiť expertízu výrobcu na zistenie chýb tovaru (alebo akúkoľvek inú odbornú expertízu), je kupujúci povinný zaplatiť preddavok určený predávajúcemu na expertízu. V prípade, ak sa ukáže že expertíza bola oprávnená, predávajúci vráti kupujúcemu preddavok na expertízu.

Článok 6.
Spôsob vykonania reklamácie


1. Pokiaľ sa jedná o chybu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci chybu odstráni a to bez zbytočného odkladu, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení za nový.

2. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
b) uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

3. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však kupujúci zvolí niektoré z tu uvedených práv nemôže už spätne toto svoje jednostranné rozhodnutie zmeniť.

5. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu chyby uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie (spôsobom uvedeným vyššie v bode 3. článku 5) v prípade, že popis chyby bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

6. Predávajúci je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho.

2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, podpísaním dodacieho listu alebo prevzatím pokladničného dokladu.

Miloš Rudinský - konateľ firmy
V Malinovej, dňa 1.3.2018

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov